NP || EN

उजुरी/फैसला कार्यान्वयन

नोटः  उजुरी/फैसला कार्यान्वयन तथा निर्णय कार्यान्वयन निरन्तर भइ रहने कार्य भएकोले क्रमशः अद्यावधिक  हुदैजानेछ।

© Copyright 2016 by Labour Office Teku. All Rights Reserved