NP || EN

डाउनलोड

श्रम तथा रोजगार कार्यालयका विभिन्न फारामहरु डाउनलोड गर्न सम्बन्धित आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।

विवरण डा‍उनलोड
  • श्रम अडिट
  • फाराम नं १
  • फाराम नं २
  • फाराम नं ३
  • फाराम नं ४
  • फाराम नं ५
  • फाराम नं ६
  • फाराम नं ९
  • फाराम नं १०
  • फाराम नं १८

© Copyright 2016 by Labour Office Teku. All Rights Reserved