NP || EN

श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र

नोटः श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र नविकरण तथा नयाँ कम्पनी दर्ता प्रकृया निरन्तर भइ रहने कार्य भएकोले अद्यावधिक हुनेछ।

 

© Copyright 2016 by Labour Office Teku. All Rights Reserved